Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov


Vitajte na naše unikátnej platforme Evideno.sk/.cz! 

Našim cieľom je, aby ste vďaka dostupným informáciám zodpovedajúcim posledným vedeckým výskumom, mohli byť edukovaný o rôznych ochoreniach, diagnostike a možnostiach liečby. Vďaka cieleným odborným informáciám viete mať preto významný vplyv pri  zlepšovaní zdravia pacientov. A zdravie je predsa to najdôležitejšie.

Ak vám na zdraví vašich pacientov úprimne záleží, na našej platforme ste správne!

V tomto dokumente sa dozviete všetko potrebné o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, ktoré nám na našej webovej platforme Evideno.sk/.cz odovzdáte. Chceme vás ubezpečiť, že u nás sú v bezpečí.

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Za spracúvanie osobných údajov zodpovedá správca platformy Evideno.sk/.cz, ktorým je spoločnosť

grandaliro s.r.o. Kvetná 1027/16, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08, Slovenská republika IČO: 46 335 064

Registrovaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 145839/B (ďalej len: „my“ alebo „Prevádzkovateľ“).

Máš otázky ohľadom osobných údajov? Kľudne nám pošli e-mail na evideno@grandaliro.com.

Komu je toto poučenie určené ?

Ak ste zdravotnícky pracovník, ktorý sa aktívne stará o zdravie svojich pacientov a máte viac ako 18 rokov, na našej platforme si správne.

Prečo a ako dlho spracúvame vaše údaje?

A) BEZPLATNÉ využitie platformy

Na našej Webovej platforme môžete nájsť konkrétny odborný obsah, ktorý sa týka edukácie zdravotníckych pracovníkov. 

Prispôsobenie obsahu na základe cookies trvá po nevyhnutnú dobu, a to najviac po dobu 60 dní.

Na platforme máte k dispozícii aj ďalšie zaujímavé funkcionality. Ich aktuálna ponuka je zverejnená na platforme.

Spracúvanie vašich údajov pre účely prispôsobenia zobrazovaného obsahu, je preto nevyhnutné pre poskytovanie služby, o ktorú ste na našej Webovej platforme prejavili záujem, teda pre uzatvorenie a plnenie zmluvy o poskytovaní konkrétnej služby. Bez ich poskytnutia nie je možno zmluvu uzatvoriť a plniť, bez ohľadu na to, že uzatvorená zmluva na poskytovanie služby je bezodplatná. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká výmazom cookies, ktoré umožňujú jej plnenie (zobrazovanie prispôsobeného obsahu).

B) NEWSLETTER

Keď sa zaregistrujete svojou e-mailovou adresou do odberu nášho newslettera, udeľujete nám súhlas, aby sme vám mohli posielať zaujímavý a užitočný odborný obsah, rôzne novinky z vedeckého výskumu a liečby, či zlepšovania životnej úrovne pri konkrétnej diagnóze, tipy, rady, informácie o špecializovaných centrách, a pod., ktoré môžu pochádzať aj od našich partnerov. Obsah newsletteru môže byť prispôsobený téme konkrétnej diagnózy, ak to funkcionalita Webovej platformy umožňuje a ak o to prejavíte záujem.

Vašu e-mailovú adresu môžeme využiť aj na komunikáciu, ktorá súvisí s našou Webovou platformou a má vplyv na využívanie našich funkcionalít (napr. informácie o zmene všeobecných podmienok, pridanie nových funkcionalít, a pod.).

Právnym základom spracúvania je teda váš súhlas.

Doba spracúvania: Vašu e-mailovú adresu pre zasielanie newslettera spracúvame, kým sa z odberu nášho newsletteru neodhlásite kliknutím na link, ktorý budete mať v každom e-maile od nás alebo odvolaním súhlasu zaslaním na náš e-mail.

Vaša e-mailová adresa nie je žiadnym spôsobom párovaná s vašimi odpoveďami v dotazníku určenom na prispôsobeniu zobrazovaného obsahu podľa písm. A) vyššie.

C) INÉ ÚČELY

Štatistické spracúvanie

Niektoré z údajov, ktoré nám uvediete (najmä anonymne v dotazníku na prispôsobenie obsahu na Webovej platforme) môžeme v striktne anonymizovanom režime využiť na štatistické spracúvanie s cieľom zistiť záujem a preferencie našich používateľov a následne podľa toho vylepšovať funkcionality Webovej platformy a jej obsah.

Cookies

Okrem prispôsobenia obsahu podľa písm. A) vyššie využívame cookies aj na zabezpečenie iných technických funkcionalít našej Webovej platformy. Keďže bez využitia týchto cookies naša Webová platforma nebudeme fungovať správne, ich využitie je nevyhnutné a podľa zákona nie je potrebný súhlas používateľa.

Ak máme záujem využiť iný druh cookies, napr. marketingové, analytické, štatistické alebo iné cookies, ktoré nie sú nevyhnutné pre technické fungovanie Webovej platformy, potrebujeme k tomu váš súhlas. Tento máte možnosť nám udeliť v cookie lište na Webovej platforme a aj ho kedykoľvek odvolať. Tieto cookies spracúvame od niekoľko dní po niekoľko mesiacov, najviac však po dobu trvania udeleného súhlasu, resp. do momentu, kým si cookies sami nevymažete zo svojho webového prehliadača.

Podrobné informácie nájdete v cookie lište na Webovej platforme.

S kým zdieľame osobné údaje?

Vaše osobné údaje, ak aj anonymizované údaje, môžeme zdieľať s našimi partnermi, ktorí nám v našej činnosti pomáhajú, teda spracúvajú údaje ako naši sprostredkovatelia, v našom mene a výlučne podľa našich pokynov, napr. správcovia serveru, kde ukladáme údaje, developeri a dátoví analytici, aplikácia umožňujúca hromadné rozposielanie e-mailov, a iné podporné činnosti. Všetkých týchto partnerov si vždy starostlivo vyberáme aj podľa toho, ako zabezpečujú ochranu údajov.

Žiadne zo získaných údajov nezasielame do tretích krajín, t.j. mimo Európsky hospodársky priestor (ktorý zahrňuje Európsku úniu, Nórsko, Lichtenštajnsko a Island) a nevykonávame ani automatizované rozhodovanie ani profilovanie.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje

Osobné údaje spracúvame vždy po nevyhnutnú dobu. Táto doba sa líši v závislosti od účelu, pre ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Trvanie účelu spracúvania pravidelne prehodnocujeme a pokiaľ zistíme, že spracúvanie osobných údajov už nie je potrebné a ich spracúvanie nevyžaduje ani zákon, vymažeme ich ešte pred uplynutím pôvodne stanovenej doby.

Konkrétne doby spracúvania nájdete v sekcii 3) pri jednotlivých účeloch spracúvania.

Aké máte práva?

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte voči nám ako Prevádzkovateľovi právo:

  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov; odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním;
  • požadovať prístup k svojim osobným údajom,
  • na výmaz svojich osobných údajov,
  • na aktualizácii/opravu svojich osobných údajov,
  • na prenosnosť svojich osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • pokiaľ sú pre uplatnenie vašich práv splnené podmienky stanovené v GDPR.

Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k porušeniu vašich práv, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo na úrad na ochranu osobných údajov v členskom štáte vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu vašej práce.

Ako si môžete uplatniť svoje práva?

Ak máte akékoľvek otázky alebo si želáte uplatniť svoje práva, kontaktujte nás

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby aktualizovať toto poučenie. Aktuálna verzia bude vždy zverejnená na Webovej platforme Evideno.sk/.cz. V prípade dôležitých zmien vás môžeme o nich informovať aj elektronickou poštou, ak ste sa prihlásili do nášho newslettera.

Účinnosť: 11. 3. 2024